ΣΚΑΜΠΟ

N-S Stools: Σκαμπό που ισορροπούν με τη βοήθεια μαγνητών