70 Εποχικοί στο Δήμο Καλλιθέας

Οι θέσεις αφορούν εξήντα πέντε Εργάτες Καθαριότητας και πέντε ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρων, που θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας ως οκτώ μηνών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει του χρόνου ανεργίας, της ιδιότητας της πολυτεκνίας ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή τριτεκνίας ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, και βάσει του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η εμπειρία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2132070411.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου